Algemene voorwaarden

1. Definities
a) Deelnemer: degene die een boeking doet en zelf participeert, of degene die participeert na boeking door een derde.
b) Wavie: bedrijf dat activiteiten organiseert en uitvoert.
c) Afnemer: persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit en/of heeft met Wavie, bijvoorbeeld een boeking voor een deelnemer.
d) Arrangement: alle cursussen/bedrijfsdagen/evenementen/lessen etc die Wavie organiseert.
e) Afbreken: het niet langer volgen van een geboekt arrangement dat reeds is gestart.
f) Cursussom: Alle door Wavie in rekening gebrachte netto kosten binnen een overeenkomst voor een arrangement.
g) Website: www.wavie.nl
h) Overeenkomst voor een arrangement: Een overeenkomst waarbij de zeilschool een arrangement aanbiedt aan een bij het tot stand komen van de overeenkomst bij naam genoemde deelnemer.

2. Toepasselijkheid
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen gesloten met Wavie.
b) Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet.
c) Op een door Wavie gesloten overeenkomst is ten alle tijde het Nederlands recht van toepassing.
d) Wavie is ten alle tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na publicatie op de website en hebben tevens betrekking op al gesloten overeenkomsten.
e) Indien Wavie wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden en een afnemer deze wijzigingen niet accepteert, is de afnemer ten alle tijde gerechtigd om een lopende overeenkomst te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Deze ontbinding wordt beschouwd als ontbinding door Wavie en hierop zijn dan ook de artikelen in hoofdstuk 5 van kracht.

3. Totstandkoming van een overeenkomst
a) Een overeenkomst voor een arrangement komt tot stand door:
1) acceptatie van een eerder door de Wavie uitgebrachte offerte;
2) aanmelding voor een arrangement;
b) Een overeenkomst tot verhuur komt tot stand door:
1) acceptatie van een eerder door Wavie uitgebrachte offerte;
2) mondeling, schriftelijk of elektronisch aangeven door afnemer
c) Een koopovereenkomst komt tot stand door:
1) acceptatie van een eerder door Wavie uitgebrachte offerte;
2) betalen van de koopsom en/of het in ontvangst nemen van de koopwaren.
d) Een door de Wavie uitgebrachte offerte is tot het moment van aanvaarding door afnemer vrijblijvend. Een offerte heeft, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum. De zeilschool behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een offerte te herroepen.
e) Aanmelding van een deelnemer voor een arrangement vindt plaats door een mondelinge (telefonische) of schriftelijke aanmelding (alsmede via internet of e-mail). Afnemer gaat bij aanmelding akkoord met het door de zeilschool aangeboden arrangement.
f) Na aanmelding voor een arrangement is de afnemer verplicht om binnen 7 dagen na ontvangst van bevestiging en nota, 50% van de som te voldoen. Uiterlijk vier weken voor aanvang van het arrangement dient het restant voldaan te zijn.
g)Na aanmelding voor een arrangement binnen een termijn van 4 weken voor aankomstdatum dient het totaal verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging en nota te zijn voldaan.
h) Na een aanmelding voor een arrangement binnen een termijn van 7 dagen voor aankomst, dienst het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van het arrangement te zijn voldaan.

4. Ontbinding van een overeenkomst door de afnemer
a) Bij annulering van een overeenkomst voor een arrangement, of ontbinding van een huurovereenkomst, zal Wavie de curssussom crediteren. Afnemer is echter wel gehouden annuleringskosten te betalen.
b) Indien geboekt is voor individuele deelnemers of groepen bestaande uit minder dan 8 personen. Bij annulering tot 60 dagen voor aankomstdatum: € 25,-, tot 30 dagen voor aankomstdatum: 50 % , tot 7 dagen voor aankomstdatum: 80 % van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.
c)Indien geboekt is voor groepen bestaande uit minimaal 8 personen: Bij annulering tot 6 maanden voor aankomstdatum: 25 % van de overeengekomen prijs, tot 4 maanden voor aankomstdatum: 50 %, tot 2 maanden voor aankomstdatum: 75 % , binnen 2 maanden voor aankomstdatum 90 % van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.
d) Wavie zal aan afnemer een specificatie toesturen van de in rekening gebrachte annuleringskosten.
e) Bij ontbinding van een koopovereenkomst na het in ontvangst nemen van de gekochte artikelen is afnemer gehouden tot betaling van de overeengekomen koopsom. Bij ontbinding voor het in ontvangst nemen van de gekochte artikelen is afnemer gehouden tot betaling van een schadeloosstelling gelijk aan 10% van de bruto koopsom.

5. Ontbinding van een overeenkomst door Wavie
a) Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of niet voldoet aan verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Wavie gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De afnemer blijft aansprakelijk voor alle door Wavie geleden en te lijden schade, waaronder in ieder geval de annuleringskosten voor het geboekte arrangement en bijvoorbeeld ook de wettelijke rente op het openstaande bedrag en eventuele incassokosten. Dit heeft tot gevolg dat Wavie bij niet tijdige betaling de deelname aan een geboekt arrangement kan weigeren.
b) Wavie is ten alle tijde gerechtigd om een overeenkomst voor een arrangement zonder opgaaf van reden eenzijdig te ontbinden. In dat geval vervallen de betalingsverplichtingen voor de afnemer inzake de ontbonden overeenkomst. Wavie is gehouden om al betaalde bedragen per ommegaande te retourneren aan afnemer.
c) Wavie is gerechtigd de overeenkomst de ontbinden zoals bedoeld onder (a) wanneer blijkt dat een deelnemer door ziekte, lichamelijke of geestelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht aan het arrangement deel te nemen.

6. Wijziging van de overeenkomst
a) Wavie is gerechtigd om de invulling van een arrangement binnen alle redelijkheid te wijzigen.
b) Wavie verplicht zich al het mogelijke te doen wat in haar macht ligt om wijzigingen van de invulling van een arrangement te voorkomen.
c) Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de uitvoering van het arrangement wordt belemmerd en waar Wavie geen verantwoordelijkheid draagt is de Wavie te allen tijde gerechtigd het arrangement af te gelasten en is niet gehouden een vervangend arrangement aan te beiden of over te gaan tot restitutie van de cursussom.
d) In omstandigheden waardoor de uitvoering van het arrangement wordt belemmerd en waar de zeilschool verantwoordelijkheid draagt, zoals technische defecten aan de boot of afwezigheid van de instructeur, is de zeilschool te allen tijde gerechtigd het arrangement af te gelasten onder aanbieding van een geheel en/of gedeeltelijk vervangend arrangement tijdens dezelfde periode of restitutie van de cursussom, naar keuze van de zeilschool.
e) Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt bij de afnemer. Bij slechte (weers-) omstandigheden of vergelijkbare
omstandigheden waardoor de uitvoering van de les/cursus wordt belemmerd, is de zeilschool niet gehouden tot het aanbieden van een vervangend arrangement of restitutie van de cursussom. De instructeur beoordeelt namens de zeilschool de weersomstandigheden en deze beoordeling staat niet ter discussie.

7. Aansprakelijkheid
a) De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
b) Als binnen een arrangement gebruik gemaakt wordt van een boot die eigendom is of onder de verantwoordelijkheid valt van een cursist zijn zowel de zeilschool als haar medewerkers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal aan deze boot.
c) De zeilschool niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie en/of vaartuig, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van hem dan wel van personen in zijn dienst en/of personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden
d) De afnemer is volledig aansprakelijk voor schade die door een aan hem of zijn minderjarige kinderen toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
e) Wavie is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor maximaal € 2.500.000,-

8. Verplichtingen afnemer
a) Afnemer is gehouden alle gegevens over de deelnemer aan een arrangement die van belang zijn voor Wavie naar waarheid te verstrekken aan Wavie. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan eventuele gezondheidsaspecten, diëten dan wel medicijngebruik dat strijdig kan zijn met de beoefening van de activiteiten. Wavie is echter in geen geval aansprakelijk voor het niet of verminderd kunnen deelnemen aan het arrangement als gevolg van deze aspecten.
b) Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door hen veroorzaakte schade jegens Wavie of derden.
c) Deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma A of dient te kunnen zwemmen op gelijk niveau.
d) Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij de activiteiten (en dienen zo nodig van tevoren daar informatie over in te winnen).
e) Deelnemer dient zich te onthouden van wangedrag.
f) Deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik en/of bezit van verdovende middelen tijdens of net voorafgaand aan een arrangement en het veroorzaken van hinder en/of overlast voor mededeelnemers en/of overige watersporters.
g) Deelnemer dient zich te houden aan de door de wet voorgeschreven instructies met betrekking tot het gebruik van alcohol.
h) Deelnemer dient op de afgesproken tijd voor aanvang van het arrangement aanwezig te zijn. Een deelnemer die te laat komt loopt het risico dat het gehele of gedeeltelijke arrangement geannuleerd wordt.
i) Deelnemer dient te voldoen aan elementaire eisen van hygiëne.
j) Bij stops/pauzes tijdens de uitvoering van het arrangement dient de deelnemer op de aangegeven tijd terug te zijn op de van te voren afgesproken plaats.
k) De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, het boordreglement, aanwijzingen, regels en voorschriften die zijn of worden gegeven door Wavie of personen of organisaties die in naam van Wavie bij de uitvoering van het arrangement zijn betrokken.
l) Afnemer verplicht zich om zorg te dragen dat minderjarige deelnemers bij het einde van het arrangement of de overeenkomst opgehaald worden dan wel onder verantwoordelijkheid van de afnemer het terrein van Wavie verlaten.

9. Verplichtingen Wavie
a) Wavie verplicht zich bij problemen, onraad, ontzegging of afbreking van een arrangement van een minderjarige deelnemer te allen tijde de afnemer en/of ouders en/of wettelijke verzorgers hiervan op de hoogte te stellen.
b) Wavie zal zijn uiterste best doen om bij haar bekende gezondheidsaspecten, diëten en/of medicijngebruik van een deelnemer te ondersteunen.
c) Wavie bewaart alle gegevens van de deelnemer in een database die niet toegankelijk is voor onbevoegde. Daarnaast gebruikt Wavie deze gegevens alleen om contact op te kunnen nemen, reclame te maken of voor andere interne doeleinden van Wavie.

10. Klachten
a) Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van het arrangement moeten schriftelijk worden ingediend bij Wavie binnen 1 maand na de laatste dag van de deelname aan het betreffende arrangement.
b) Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de afnemer onverlet.

11. Persoonsgegevens
a) Afnemer geeft toestemming aan Wavie om de door hem verstrekte gegevens over zowel de afnemer als de deelnemer op te nemen in een databestand dat Wavie aanlegt in het kader van zijn administratie, dienstverlening en eigen promotiedoeleinden.
b) De door Wavie opgeslagen persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.
c) Afnemer kan te allen tijde inzage verkrijgen in zijn persoonsgegevens die in het databestand van Wavie zijn opgeslagen.
d) Afnemer kan het gebruik van zijn persoonsgegevens door Wavie uitsluiten door hiertoe een schriftelijk verzoek te doen bij Wavie.
e) Afnemer stemt ermee in dat Wavie persoonsgegevens verstrekt aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de organisatie of uitvoering van de overeenkomst en/of het arrangement. Wavie zal onder geen beding persoonsgegevens verstrekken aan derden om andere reden dan genoemd in dit artikel.
f)Afnemer stemt ermee in dat er door de Wavie beeldopnames gemaakt worden, welke voor publicitaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Bezwaren kunnen uitsluitend voorafgaande of uiterlijk op het moment van de opname kenbaar gemaakt worden.

12. Slotbepalingen
a) Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van de Wavie, om rechten en plichten uit deze voorwaarden of de overeenkomst over te dragen aan derden.
b) Afnemer is verplicht om adreswijzigingen onverwijld door te geven aan Wavie.
c) Overeenkomsten komen tot stand onder Nederlands recht.
d) Bij geschillen over de inhoud en/of interpretatie van deze voorwaarden geldt de versie in de Nederlandse taal.
e) Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen.
f) Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website en worden op verzoek toegezonden aan afnemer.